• Dzisiaj mamy: 19 stycznia 2019r.
 • Imieniny: Henryka, Mariusza, Erwina

REGON: 690308723

NIP: 813-17-21-193

Nr konta: 57 1160 2202 0000 0001 9207 1127

35-111 RZESZÓW , ul. ST. WYSPIAŃSKIEGO 22

Tel/fax: 17 856-44-82

E-MAIL: podkarpackiszs@wp.pl

Aktualności
20 Lut Rusza nabór wniosków do programu Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministra Sportu i Turystyki Szkolny Związek Sportowy otrzymał dofinansowanie na realizację zadania pn. "Animator sportu osób niepełnosprawnych" w 2017 roku.

W związku z powyższym przekazujemy informacje i wskazówki dotyczące realizacji ww. zadania:

 1. Ustala się, że zadanie ma być realizowane w dwóch edycjach: I edycja w okresie marzec – czerwiec i II edycja w okresie wrzesień – grudzień (40 godzin zegarowych/30 zł. brutto /1 h - w każdej edycji).

 2. Częstotliwość zajęć nie powinna być mniejsza niż 2 x w tygodniu.

 3. Zajęcia mają być udokumentowane odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Pracy Animatora”.

 4. „Dziennik Pracy Animatora” ma zawierać między innymi:

  • Plan organizacji zajęć, tematykę,

  • Harmonogram zajęć – dni tygodnia i godziny,

  • Miejsce prowadzenia zajęć (adres),

  • Liczbę uczestników i ogólny opis niepełnosprawności,

  • Zajęcia – 40 godzin zegarowych przeprowadzonych w okresie 4 miesięcy.

 5. Dokumentacja zajęć w ramach pierwszej części wynagrodzenia / wypłacanego ze środków wnioskodawcy/ może być prowadzona w „Dzienniku pracy animatora” lub w innej przyjętej przez klub formie.

 6. Ustala się, że w ramach przeprowadzania zajęć tj. 40 godzin w każdej edycji można 4 godziny przeznaczyć na udział w zawodach sportowych.

 7. Podstawą do wypłaty Animatorowi wynagrodzenia ze środków FRKF będzie rozliczenie godzin przepracowanych i udokumentowanych w elektronicznym „Dzienniku Pracy Animatora” w danych miesiącach rozliczeniowych i przedłożenia dokumentu potwierdzającego wypłatę wynagrodzenia przez instytucję/osobę prywatną wskazaną we ,,Wniosku o dofinansowania kosztów zatrudnienia Animatora”      w kwocie nie mniejszej niż wynagrodzenie pochodzące ze środków FRKF. 

 8. Uczestnicy zajęć i zawodów przeprowadzanych w ramach programu „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” muszą być ubezpieczeni, posiadać aktualne badania lekarskie, zaświadczenie o niepełnosprawności /umowa, oświadczenie/ oraz w przypadku dzieci do lat 16 musi być podany rodzaj niepełnosprawności /niepełnosprawność umysłowa, ruchowa, wzrokowa bądź słuchowa/

 9. Prowadzący zajęcia muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje pozwalające im na pracę z osobami niepełnosprawnymi. (kserokopia uprawnień złożona do Komisji Wojewódzkiej).

 10. Liczba uczestników zajęć w sekcji nie może być mniejsza niż 10 osób niepełnosprawnych; w uzasadnionych przypadkach (stopień niepełnosprawności/możliwości funkcjonalne) dopuszcza się zorganizowanie sekcji sportowej, składającej się z mniejszej liczby zawodników; każdorazowo sytuacja taka wymaga złożenia stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem;

 11. Przyjmuje się, że liczebność grup zajęciowych będzie zgodna z przepisami dotyczącymi prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi.

Wnioskodawcami mogą być; - Kluby uczniowskie, szkolne, międzyszkolne, ludowe i inne stowarzyszenia kultury fizycznej; - Szkoły i ośrodki specjalne oraz inne instytucje, których zakres działania obejmuje rozwijanie aktywności fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych. Wnioskodawca (klub, szkoła) odpowiada za ubezpieczenie uczestników zajęć prowadzonych w ramach zawartej umowy pomiędzy SZS a animatorem.

Wnioski należy wypełnić w generatorze www.ason.szs.pl do dnia 26.02.2017r. wydrukować, podpisać i niezwłocznie przesłać do biura PW SZS w Rzeszowie. Ostateczna lista uczestników zostanie pokazana na stronie w dniu 28.02.2017r.

SZKOLNY KLUB SPORTOWY na Podkarpaciu

zobacz więcej
© Copyright 2019 Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, odwiedzin: 1497707