Notice: Undefined index: 30 in /home/zdzislowicz/ftp/szsrzeszowpl/php/strony/podstrony.php on line 12

Notice: Undefined index: in /home/zdzislowicz/ftp/szsrzeszowpl/php/strony/podstrony.php on line 12

 • Dzisiaj mamy: 26 kwietnia 2018r.
 • Imieniny: Marzeny, Klaudiusza, Marceliny

REGON: 690308723

NIP: 813-17-21-193

Nr konta: 57 1160 2202 0000 0001 9207 1127

35-111 RZESZÓW , ul. ST. WYSPIAŃSKIEGO 22

Tel/fax: 17 856-44-82

E-MAIL: podkarpackiszs@wp.pl

Aktualności
21 Cze Dodatkowy nabór wniosków do programu Animator sportu osób niepełnosprawnych

Szkolny Związek Sportowy ogłasza nabór uzupełniający do programu finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pn. "Animator sportu osób niepełnosprawnych" w 2017 roku.

W związku z powyższym przekazujemy informacje i wskazówki dotyczące realizacji ww. zadania:

 • Ustala się, że zadanie ma być realizowane w II edycji w okresie wrzesień – grudzień (40 godzin zegarowych/30 zł. brutto /1 h).

 • Częstotliwość zajęć nie powinna być mniejsza niż 2 x w tygodniu.

 • Zajęcia mają być udokumentowane odpowiednimi zapisami w elektronicznym „Dzienniku Pracy Animatora”. „Dziennik Pracy Animatora” ma zawierać między innymi:

  • Plan organizacji zajęć, tematykę,

  • Harmonogram zajęć – dni tygodnia i godziny,

  • Miejsce prowadzenia zajęć (adres),

  • Liczbę uczestników i ogólny opis niepełnosprawności,

  • Zajęcia – 40 godzin zegarowych przeprowadzonych w okresie 4 miesięcy.

 • Dokumentacja zajęć w ramach pierwszej części wynagrodzenia / wypłacanego ze środków wnioskodawcy/ może być prowadzona w „Dzienniku pracy animatora” lub w innej przyjętej przez klub formie.

 • Ustala się, że w ramach przeprowadzania zajęć tj. 40 godzin w każdej edycji można 4 godziny przeznaczyć na udział w zawodach sportowych.

 • Podstawą do wypłaty Animatorowi wynagrodzenia ze środków FRKF będzie rozliczenie godzin przepracowanych i udokumentowanych w elektronicznym „Dzienniku Pracy Animatora” w danych miesiącach rozliczeniowych i przedłożenia dokumentu potwierdzającego wypłatę wynagrodzenia przez instytucję/osobę prywatną wskazaną we ,,Wniosku o dofinansowania kosztów zatrudnienia Animatora” w kwocie nie mniejszej niż wynagrodzenie pochodzące ze środków FRKF.

 • Uczestnicy zajęć i zawodów przeprowadzanych w ramach programu „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” muszą być ubezpieczeni, posiadać aktualne badania lekarskie, zaświadczenie o niepełnosprawności /umowa, oświadczenie/ oraz w przypadku dzieci do lat 16 musi być podany rodzaj niepełnosprawności /niepełnosprawność umysłowa, ruchowa, wzrokowa bądź słuchowa/.

 • Prowadzący zajęcia muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje pozwalające im na pracę z osobami niepełnosprawnymi (kserokopia uprawnień złożona do Komisji Wojewódzkiej).

 • Liczba uczestników zajęć w sekcji nie może być mniejsza niż 10 osób niepełnosprawnych; w uzasadnionych przypadkach (stopień niepełnosprawności/możliwości funkcjonalne) dopuszcza się zorganizowanie sekcji sportowej, składającej się z mniejszej liczby zawodników; każdorazowo sytuacja taka wymaga złożenia stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem; Przyjmuje się, że liczebność grup zajęciowych będzie zgodna z przepisami dotyczącymi prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi.

 • Wnioskodawcami mogą być: - Kluby uczniowskie, szkolne, międzyszkolne, ludowe i inne stowarzyszenia kultury fizycznej; - Szkoły i ośrodki specjalne oraz inne instytucje, których zakres działania obejmuje rozwijanie aktywności fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych.

 • Wnioskodawca (klub, szkoła) odpowiada za ubezpieczenie uczestników zajęć prowadzonych w ramach zawartej umowy pomiędzy SZS a Animatorem.

 • Wnioski należy wypełnić w generatorze www.ason.szs.pl do dnia 15.08.2017r. wydrukować, podpisać i niezwłocznie przesłać do biura PW SZS w Rzeszowie. Ostateczna lista uczestników zostanie pokazana na stronie do dnia 25.08.2017 r.

SZKOLNY KLUB SPORTOWY
na Podkarpaciu

zobacz więcej

ZAJĘCIA SPORTOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

zobacz więcej
© Copyright 2018 Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, odwiedzin: 1219695