• Dzisiaj mamy: 20 lutego 2018r.
 • Imieniny: Leona, Ludomiła, Lubomira

REGON: 690308723

NIP: 813-17-21-193

Nr konta: 57 1160 2202 0000 0001 9207 1127

35-111 RZESZÓW , ul. ST. WYSPIAŃSKIEGO 22

Tel/fax: 17 856-44-82

E-MAIL: podkarpackiszs@wp.pl

Aktualności
21 Cze Dodatkowy nabór wniosków do programu Animator sportu osób niepełnosprawnych

Szkolny Związek Sportowy ogłasza nabór uzupełniający do programu finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pn. "Animator sportu osób niepełnosprawnych" w 2017 roku.

W związku z powyższym przekazujemy informacje i wskazówki dotyczące realizacji ww. zadania:

 • Ustala się, że zadanie ma być realizowane w II edycji w okresie wrzesień – grudzień (40 godzin zegarowych/30 zł. brutto /1 h).

 • Częstotliwość zajęć nie powinna być mniejsza niż 2 x w tygodniu.

 • Zajęcia mają być udokumentowane odpowiednimi zapisami w elektronicznym „Dzienniku Pracy Animatora”. „Dziennik Pracy Animatora” ma zawierać między innymi:

  • Plan organizacji zajęć, tematykę,

  • Harmonogram zajęć – dni tygodnia i godziny,

  • Miejsce prowadzenia zajęć (adres),

  • Liczbę uczestników i ogólny opis niepełnosprawności,

  • Zajęcia – 40 godzin zegarowych przeprowadzonych w okresie 4 miesięcy.

 • Dokumentacja zajęć w ramach pierwszej części wynagrodzenia / wypłacanego ze środków wnioskodawcy/ może być prowadzona w „Dzienniku pracy animatora” lub w innej przyjętej przez klub formie.

 • Ustala się, że w ramach przeprowadzania zajęć tj. 40 godzin w każdej edycji można 4 godziny przeznaczyć na udział w zawodach sportowych.

 • Podstawą do wypłaty Animatorowi wynagrodzenia ze środków FRKF będzie rozliczenie godzin przepracowanych i udokumentowanych w elektronicznym „Dzienniku Pracy Animatora” w danych miesiącach rozliczeniowych i przedłożenia dokumentu potwierdzającego wypłatę wynagrodzenia przez instytucję/osobę prywatną wskazaną we ,,Wniosku o dofinansowania kosztów zatrudnienia Animatora” w kwocie nie mniejszej niż wynagrodzenie pochodzące ze środków FRKF.

 • Uczestnicy zajęć i zawodów przeprowadzanych w ramach programu „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” muszą być ubezpieczeni, posiadać aktualne badania lekarskie, zaświadczenie o niepełnosprawności /umowa, oświadczenie/ oraz w przypadku dzieci do lat 16 musi być podany rodzaj niepełnosprawności /niepełnosprawność umysłowa, ruchowa, wzrokowa bądź słuchowa/.

 • Prowadzący zajęcia muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje pozwalające im na pracę z osobami niepełnosprawnymi (kserokopia uprawnień złożona do Komisji Wojewódzkiej).

 • Liczba uczestników zajęć w sekcji nie może być mniejsza niż 10 osób niepełnosprawnych; w uzasadnionych przypadkach (stopień niepełnosprawności/możliwości funkcjonalne) dopuszcza się zorganizowanie sekcji sportowej, składającej się z mniejszej liczby zawodników; każdorazowo sytuacja taka wymaga złożenia stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem; Przyjmuje się, że liczebność grup zajęciowych będzie zgodna z przepisami dotyczącymi prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi.

 • Wnioskodawcami mogą być: - Kluby uczniowskie, szkolne, międzyszkolne, ludowe i inne stowarzyszenia kultury fizycznej; - Szkoły i ośrodki specjalne oraz inne instytucje, których zakres działania obejmuje rozwijanie aktywności fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych.

 • Wnioskodawca (klub, szkoła) odpowiada za ubezpieczenie uczestników zajęć prowadzonych w ramach zawartej umowy pomiędzy SZS a Animatorem.

 • Wnioski należy wypełnić w generatorze www.ason.szs.pl do dnia 15.08.2017r. wydrukować, podpisać i niezwłocznie przesłać do biura PW SZS w Rzeszowie. Ostateczna lista uczestników zostanie pokazana na stronie do dnia 25.08.2017 r.

Program "Ok.Ruch!"
na Podkarpaciu

zobacz więcej

SZKOLNY KLUB SPORTOWY
na Podkarpaciu

zobacz więcej

ANIMATOR SPORTU ON
na Podkarpaciu

zobacz więcej
© Copyright 2018 Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, odwiedzin: 1127850